Medezeggenschapsraad

Er is een Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS). In deze wet zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad vastgelegd. De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden.

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de brede school, formatie en schoolgids. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur (Promes) wil nemen, moet worden voorgelegd aan de M.R. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-reglement. Voor belangstellenden ligt dit reglement ter inzage in de school.

De oudergeleding van de MR wordt door de ouders / verzorgers schriftelijk gekozen. Het personeel kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor de personeels-geleding.

 

Met vragen over schoolse zaken kunt u terecht bij een van de MR-leden of een mailtje sturen naar mr.obssprinkels@stichtingpromes.nl. De vergaderingen en notulen van de MR zijn openbaar. 

Samenstelling MR:

obsSprinkels

 
oudergeleding personeelsgeleding    

Rona Zinger (voorzitter)

Jacqueline Kwint (secretariaat)    
Inez Boxum Wendy Noijons    
Martine Hoogstra

Jessica van Veen (secretariaat)

   
Carolien Slager Marius van Dijk    
? Marianna de Boer